Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Πρόταση καταστατικών αλλαγών ΔΣ ΣυλλόγουΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ο τίτλος ως έχει)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ
Συστήνεται με το παρόν πανελλήνιος σύλλογος με την επωνυμία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"  με έδρα την Αθήνα.

Άρθρο 2 ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Σκοποί του Συλλόγου είναι : α) Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του. β) Η ενίσχυση του συναδελφικού δεσμού και η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του. γ) Η περαιτέρω εξύψωση του επιστημονικού και εν γένει πνευματικού επιπέδου των μελών του. δ) Η μελέτη και προβολή οργανωτικών και λοιπών μέτρων δυνάμενων να συμβάλλουν στην βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου  Πολιτισμού καθώς και η ενεργή συμβολή και συμπαράσταση σε κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στην αναδιοργάνωση της δημόσια διοίκησης εν γένει και του Δημόσιου τομέα καθώς και η εξασφάλιση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων ως στοιχείο απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου τομέα στην υπηρεσία της κοινωνίας. Η συνεργασία και σύσφιγξη των σχέσεων με άλλες ομοειδείς οργανώσεις που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, με σκοπό το συντονισμό των προσπαθειών για την επίτευξή τους στ) Η οργάνωση διαλέξεων, η εκπόνηση μελετών επιστημονικού περιεχομένου και η οργάνωση βιβλιοθήκης ζ) Η οργάνωση πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων για τα μέλη του Συλλόγου και των μελών των οικογενειών τους η) Η αλληλοβοήθεια των μελών του Συλλόγου και των οικογενειών τους. θ) Η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα  της Ευρωπαϊκής Ένωσης Θ) Η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα για την επιμόρφωση των μελών του.
Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΕΩΗΣ ΣΚΟΠΩΝ
ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΕΩΗΣ ΣΚΟΠΩΝ Τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών είναι : α) Η συνεργασία με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού καθώς και με άλλα σωματεία εργαζομένων σε άλλους χώρους, για την ενεργό συμμετοχή του σωματείου στο Ελληνικό και διεθνές συνδικαλιστικό κίνημα. β) Η οργάνωση και καθοδήγηση  των μελών σε κάθε μορφής αγώνα για την από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων τους με όλα τα νόμιμα μέσα. γ) Η με κάθε νόμιμο μέσο (διαβήματα και παραστάσεις στις αρμόδιες αρχές, παραστάσεις σε υπουργούς, ανακοινώσεις στο Μ.Μ.Ε., στάσεις εργασίας, απεργίες, διαδηλώσεις κ.λ.π.) προώθηση των σκοπών και γενικά η ανάπτυξη κάθε είδους συνδικαλιστικής δραστηριότητας. δ) Με την Η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, ομιλιών, διαλέξεων, συγκεντρώσεων, εορτών και εκδρομών στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
Άρθρο 4
1. Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
2. Ως τακτικά μέλη δύνανται να εγγραφούν, μετά από αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο : α) Οι εν ενεργεία μόνιμοι, δόκιμοι και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και οι σε κινητικότητα – διαθεσιμότητα – εφεδρεία κλπ υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού κλάδων και ειδικοτήτων διοικητικού, διοικητικού – οικονομικού, και πληροφορικής, πολιτιστικής διαχείρισης, πολιτιστικών, επικοινωνιολόγων, μεταφραστών- διερμηνέων, μηχανικών σκηνής, περιβάλλοντος (βιολόγοι, φυσικοί, χημικοί) φυσικής αγωγής, μουσειοπαιδαγωγοί,  που κατέχουν πτυχίο Ανώτατης Σχολής και πτυχίο Ανώτερης Σχολής ΤΕ διοικητικού, διοικητικού – λογιστικού, λογιστών, πληροφορικής, τουριστικών επαγγελμάτων, βιβλιοθηκονόμων, σχεδιαστών, γραφικών τεχνών και καλλιτεχνικών σπουδών (γραφιστών, τεχνολόγων, γραφικών τεχνών, φωτογράφων, κινηματογραφικών σπουδών και θεατρικών σπουδών),  καθώς και άλλων συναφών κλάδων και ειδικοτήτων της ημεδαπής ή άλλης ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής  και β) Οι εν ενεργεία μόνιμοι, δόκιμοι και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι των εποπτευομένων από το Υπουργείο Πολιτισμού Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου κλάδων και ειδικοτήτων διοικητικού, διοικητικού – οικονομικού,  πληροφορικής, πολιτιστικής διαχείρισης, πολιτιστικών, επικοινωνιολόγων, μεταφραστών- διερμηνέων, μηχανικών σκηνής,  περιβάλλοντος (βιολόγοι, φυσικοί, χημικοί), φυσικής αγωγής , μουσειοπαιδαγωγοί,  που κατέχουν πτυχίο Ανώτατης Σχολής και πτυχίο Ανώτερης Σχολής ΤΕ διοικητικού, διοικητικού – λογιστικού, λογιστών, πληροφορικής, τουριστικών επαγγελμάτων, βιβλιοθηκονόμων,  σχεδιαστών, γραφικών τεχνών και καλλιτεχνικών σπουδών (γραφιστών, τεχνολόγων, γραφικών τεχνών, φωτογράφων, κινηματογραφικών σπουδών και θεατρικών σπουδών),  καθώς και άλλων συναφών κλάδων και ειδικοτήτων που κατέχουν πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής της ημεδαπής ή άλλης ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής, με την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται στις Υπηρεσίες αυτές Κλαδικοί Σύλλογοι (ή δεν ανήκουν σε άλλους κλαδικούς συλλόγους του ΥΠΠΟ).
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται εντός δεκαημέρου μηνιαίας προθεσμίας από της υποβολής της αίτησης για την εγγραφή η μη τακτικού μέλους με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να αιτιολογεί πλήρως τις αποφάσεις του περί εγγραφής ή μη. Η τυχόν εντός δεκαπενθημέρου μηνός από της υποβολής της αίτησης, μη ειδοποίηση των ενδιαφερομένων περί απόρριψης της αίτησής τους, έχει την έννοια της έγκρισής της. Κατά της απορριπτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφαίνεται οριστικά.
4. Όποιοι γίνονται δεκτοί ως μέλη υποχρεούνται, εντός δέκα ημερών μηνός από την ανακοίνωση σε αυτούς της σχετικής απόφασης να καταβάλουν την εφ' άπαξ εισφορά εγγραφής τους και την συνδρομή του έτους εγγραφής.
5. Επίτιμα μέλη μπορούν να εγγραφούν από την Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που παρείχαν εξαιρετικές υπηρεσίες στις επιστήμες, την κοινωνία και το Σύλλογο. Τα επίτιμα μέλη δύνανται να μετέχουν στις συνελεύσεις ή σε οποιαδήποτε συζήτηση χωρίς ψήφο.
6. Τακτικά μέλη που παύουν να έχουν την υπαλληλική ιδιότητα δύνανται να παραμένουν στον Σύλλογο ως επίτιμα μέλη, μετά από αίτησή τους και ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 5 ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1. Πόροι του Συλλόγου είναι ο) Η εφάπαξ εισφορά εγγραφής τακτικών μελών, ποσού ενός (1) ευρώ. β) Η ετήσια συνδρομή των μελών, καταβαλλόμενη εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου ημερολογιακού έτους, ποσού οκτώ (8) ευρώ. Η ετήσια συνδρομή μπορεί να εισπράττεται από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων μετά από απόφαση εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. γ) Οι προαιρετικές ή έκτακτες εισφορές των μελών δ) Οι δωρεές, οι οποίες πρέπει πάντοτε να είναι επώνυμες, κληρονομίες και κληροδοσίες εκ μέρους τρίτων ε) Οι εισπράξεις από λαχειοφόρους αγορές και χοροεσπερίδες καθώς και οι παροχές από επιχορηγήσεις από οποιαδήποτε νόμιμη πηγή ή αιτία στ) Οι επιχορηγήσεις από το Δημόσιο και τους φορείς του ζ) Οι πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πλαίσιο εφαρμογής επιμορφωτικών και άλλων προγραμμάτων Πόροι για επιμορφωτικά και άλλα προγράμματα.
Το σωματείο διατηρεί την ανεξαρτησία και την οικονομική του αυτονομία και δεν εξαρτάται για την οικονομική του επιβίωση από χορηγίες ή έκτακτες ενισχύσεις του δημοσίου ή ιδιωτικών φορέων.
2. Η εφ' άπαξ εισφορά εγγραφής και η ετήσια συνδρομή είναι δυνατόν να αυξάνονται ή να μειώνονται με απόφαση εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση θα εισάγεται για έγκριση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 6 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
1. Όποια μέλη καθυστερούν την καταβολή της ετήσιας συνδρομής τους δεν δικαιούνται να ψηφίσουν στις συνελεύσεις.
2. Όποια μέλη καθυστερούν την καταβολή της ετήσιας συνδρομής τους πέραν των δύο τεσσάρων ετών διαγράφονται από το μητρώο των μελών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αφού προηγηθεί σχετική ειδοποίησή τους και δεν επιφέρει αποτέλεσμα.
3. Η επανεγγραφή των μελών που διαγράφηκαν πραγματοποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον καταβληθούν οι καθυστερούμενες συνδρομές.

Άρθρο 7 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
1.       Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε από τον Σύλλογο, υποβάλλοντας αίτηση διαγραφής του από το μητρώο των μελών. Το μέλος που αποχωρεί υποχρεούται να καταβάλει τις τυχόν καθυστερούμενες εισφορές του μέχρι την ημέρα της διαγραφής του, η οποία υπολογίζεται από την χρονολογία της υποβολής της αίτησης.
2. Μέλος που διαγράφεται από το μητρώο των μελών δεν δικαιούται να ζητήσει επιστροφή των εισφορών που κατέβαλε.

Άρθρο 8
1.       Κάθε μέλος το οποίο αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του Συλλόγου ή παρεμβάλει προσκόμματα στην εκτέλεση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης ή η διαγωγή του είναι με οποιοδήποτε τρόπο ασυμβίβαστη με τα συμφέροντα του Συλλόγου ή παραβαίνει το Καταστατικό του Συλλόγου, υπέχει πειθαρχική ευθύνη και υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις, οι οποίες ορίζονται ως ακολούθως: α) Σε επίπληξη. β) Σε προσωρινή αποβολή εφόσον δεν συντρέχουν επιβαρυντικές περιπτώσεις για οριστική διαγραφή κατά τις διατάξεις του επόμενου άρθρου.
2. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται με εισήγηση από του Διοικητικού Συμβουλίου και με την προϋπόθεση επικύρωσης τους επικυρώνονται από την απόφαση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης με ενισχυμένη πλειοψηφία (2/3 των παρόντων μελών).
3. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το πειθαρχικά διωκόμενο μέλος πρέπει να καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε απολογία και να απολογείται εντός εύλογης προθεσμίας που θα ταχθεί οριστεί. Εάν δεν υποβληθεί απολογία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται και χωρίς αυτήν.

Άρθρο 9 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
1.       Κάθε μέλος διαγράφεται από το Σύλλογο εφ' όσον παραβαίνει αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου ή βλάπτει συμφέροντα ή σκοπούς του Συλλόγου.
2.       2.Διαγράφεται επίσης εάν δεν συμμετάσχει σε δύο συνεχόμενες εκλογές για την ανάδειξη Διοικήσεως του Συλλόγου χωρίς να συντρέχει ανώτερη βία.
3.       (η παρ.3 γίνεται 2) 2. Η κατάσταση της υπηρεσιακής διαθεσιμότητας ή της προσωρινής απόλυσης δεν συνεπάγεται τη διαγραφή του μέλους από το Σύλλογο.

Άρθρο 10 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Κάθε μέλος έχει δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση, να παίρνει μέρος στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου, να ελέγχει τη διοίκησή του και να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του σε κάθε θέμα που έχει σχέση με τα συμφέροντα και τους σκοπούς του Συλλόγου.
Κάθε μέλος έχει δικαίωμα και υποχρέωση να εκλέγει και να εκλέγεται, εφόσον είναι οικονομικά τακτοποιημένο με τον Σύλλογο κατά την ημέρα της εκλογής.
Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να συμμετέχουν ενεργά στη δράση του Συλλόγου, να συμβάλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς αυτούς και να καταβάλουν τις εισφορές τους.

Άρθρο 11 ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1. Η Γενική Συνέλευση των μελών.
2. Το επταμελές Διοικητικά Συμβούλιο.
3. Η τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρών καταστατικό σε άλλα όργανα. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. 
2. Οι τακτικές Συνελεύσεις λαμβάνουν χώρα μία φορά κάθε έτος κατά το πρώτο ημερολογιακό τρίμηνο. Οι έκτακτες όσες φορές το κρίνει απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου με έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. στην οποία Θα αναγράφονται και τα προς συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
3. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν δύναται να συζητήσει και να αποφασίσει επί άλλων θεμάτων πλην αυτών που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, μετά από έγκριση του Σώματος.
4. Οι προσκλήσεις των Γενικών Συνελεύσεων πρέπει να καθορίζουν σαφώς τον τόπο και χρόνο που συγκαλούνται και να τοιχοκολούνται ενημερώνονται τα μέλη του Συλλόγου δεκαπέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία σύγκλησης στα καταστήματα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

Άρθρο 13 ΑΠΑΡΤΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
 1. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων.
2. Για να υπάρχει απαρτία απαιτείται να είναι παρόντες κατά την πρώτη Συνέλευση το ένα τρίτο (1/3) του όλου αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου και εάν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί καλείται νέα Συνέλευση εντός δύο έως δεκαπέντε ημερών από την πρώτη με τα ίδια θέματα, η οποία θεωρείται ότι ευρίσκεται σε  έχει απαρτία εάν παρίσταται το ένα τέταρτο (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία καλείται νέα Συνέλευση εντός δύο έως δεκαπέντε ημερών από την δεύτερη απόπειρα, η οποία θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία εάν παρίσταται το ένα πέμπτο (1/5) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
4. 3. (η παρ. 4 γίνεται 3) Οι ψηφοφορίες διενεργούνται για γενικά θέματα φανερά με ανάταση των χεριών και για προσωπικά θέματα και για αρχαιρεσίες ή άλλα θέματα που θα αποφασίσει η Συνέλευση κατά πλειοψηφία μυστικά με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια αντίστοιχα.
(η παράγραφος αυτή  μεταφέρεται στην παρ.3 από την παρ. 2) Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας αν για την απαρτία της συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία ως και του ενός τετάρτου (1/4) των μελών, είναι δε παρόντα τόσα μέλη όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτό αριθμό, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (%) των παρόντων.
(η παρ. 3 γίνεται 4) 3. 4. Για τη λήψη απόφασης για τροποποίηση του Καταστατικού ή για διάλυση του Συλλόγου απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των τακτικών και ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (%) των παρόντων.

Άρθρο 14 ΕΤΗΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
1. Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί δια του Προέδρου για τα πεπραγμένα του προηγουμένου έτους, διαβάζεται υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ο απολογισμός και ο ισολογισμός της ταμειακής διαχείρισης, καθώς και η έκθεση ελέγχου επί της διαχείρισης της Ελεγκτικής Επιτροπής, τα οποία είναι διαθέσιμα στα μέλη του Συλλόγου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Κατόπιν αυτών η Συνέλευση αποφαίνεται για την έγκριση ή μη της διαχείρισης.
2. Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση εγκρίνεται και ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του έτους που αρχίζει, τον οποίο υποχρεωτικά καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Από τη Γενική Συνέλευση του έτους κατά το οποίο προβλέπεται η διεξαγωγή αρχαιρεσιών, εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για τη διενέργειά τους.

Άρθρο 15 ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
1. Κατά την έναρξη των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αμέσως μετά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται με ανάταση των χεριών Πρόεδρος και Γραμματέας, από τα μέλη που δεν ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το προεδρείο διαπιστώνει, με τη συνεργασία του Διοικητικού Συμβουλίου, την ύπαρξη απαρτίας. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
2. Για τις συζητήσεις που γίνονται στις Γενικές Συνελεύσεις και τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
Άρθρο 16 ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΣ  ΚΑΙ  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Οι εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων για τη δευτεροβάθμια οργάνωση (Ομοσπονδία) διεξάγονται από τριμελή (3μελή) Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία υπό την προεδρία Δικαστικού Αντιπροσώπου.
Οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται κάθε τρία (3) χρόνια μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Το εκλογικό σύστημα είναι η απλή αναλογική, όπως αναφέρεται και περιγράφεται στο άρθρο 12 του Ν. 1264/82. Ψηφοφορία με εξουσιοδότηση ή με αλληλογραφία απαγορεύεται.
Οι εκλογές προκηρύσσονται το αργότερο είκοσι ημέρες πριν την διεξαγωγή τους. Οι υποψηφιότητες συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων πρέπει να κατατίθενται έως δέκα (10) ημέρες μετά την προκήρυξη των εκλογών, διαφορετικά θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο κατατίθενται οι υποψηφιότητες, ανακηρύσσει τους συνδυασμούς ή τους μεμονωμένους υποψηφίους που παίρνουν μέρος στις εκλογές, το αργότερο πέντε (5) ημέρες, μετά την λήξη του χρόνου για την κατάθεση των υποψηφιοτήτων.
Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, σε λευκό χαρτί με μαύρα γράμματα και παραδίδονται στην Εφορευτική Επιτροπή, σε επαρκή αριθμό που να καλύπτει το σύνολο των μελών του Συλλόγου.
Ο κατάλογος εγγραφής νέων μελών κλείνει δέκα (10) ημέρες μετά την προκήρυξη των εκλογών.
Μέλος που δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένο  μπορεί να καταβάλει τις καθυστερούμενες συνδρομές ακόμη και την ημέρα των εκλογών και να ψηφίσει.
Οι φάκελοι των ψηφοδελτίων είναι ομοιόμορφοι και η προμήθειά τους γίνεται από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 17 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Από τη Γενική Συνέλευση εκλέγονται αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία για χρόνο ίσo με την Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΥΠΠΟ ΠΟΕΥΠΠΟ και με τον ίδιο τρόπο που εκλέγονται το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή. Οι εκλογές γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους και ισχύει και εδώ ό,τι ισχύει για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.
Άρθρο 18 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές και εκλέγεται σύμφωνα με τα ανωτέρω με μυστική ψηφοφορία για τρία (3) έτη.
2. Τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται εντός πέντε (5) ημερών από την εκλογή τους μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαν τος και συγκροτούνται σε σώμα εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία ξεχωριστά τον Πρόεδρο. τον Αντιπρόεδρο. τον Γενικά Γραμματέα, τον Ταμία και τον Ειδικό Γραμματέα.
3. Δεν μπορούν να συνυπάρχουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερο του ενός από τα αξιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες και υποχρεώσεις:
α)Αποφασίζει κάθε φορά με αιτιολογημένη απόφασή του για την αποδοχή ή απόρριψη των υποβαλλόμενων αιτήσεων εγγραφής ή διαγραφής μελών.
β) Συντάσσει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τον προϋπολογισμό του νέου έτους και τον απολογισμό του προηγουμένου.
 γ)  Αποφασίζει για τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων κα εκτελεί τις αποφάσεις τους.
δ) Μεριμνά για την προώθηση κάθε ζητήματος που αφορά την ευόδωση των σκοπών του Συλλόγου και εν γένει επιμελείται της διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας του Συλλόγου, έχοντας ευθύνη για κάθε παράβαση ή παράλειψη που τυχόν διαπιστωθεί.
ε) Αποφασίζει Εισηγείται για την ένταξη του Συλλόγου σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες δημοσιοϋπαλληλικές οργανώσεις. Οι αποφάσεις αυτές τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης Η τελική απόφαση λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση.
στ) Δύναται να προβαίνει στην σύσταση επιτροπών από τα μέλη του Συλλόγου στις οποίες προΐσταται ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με σκοπό την οργάνωση διαλέξεων, εκδρομών κ.λ.π. Η χρονική διάρκεια των επιτροπών αυτών ως και των εκπροσώπων συμπίπτει με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου.
ζ) Ενημερώνει το μέλη με ανακοινώσεις για κάθε θέμα σχετικό με τους σκοπούς του Συλλόγου.
5. Η παράδοση και παραλαβή της περιουσίας, της διαχείρισης και των εν γένει βιβλίων και τίτλων του Συλλόγου από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο στο νεοεκλεγέν διενεργείται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την εκλογή του νέου, βάση λεπτομερούς και τακτικού πρωτοκόλλου, που συντάσσεται σε ειδικά βιβλίο και προσυπογράφεται από τους παραδίδοντες και παραλαμβάνοντες Προέδρους και Γενικούς Γραμματείς.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε μήνα και έκτακτα όσες φορές το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) τουλάχιστον μέλη του. Η πρόσκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διατυπώνεται με έγγραφο το οποίο πρέπει να επιδίδεται με απόδειξη εγγράφως και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλα τα μέλη του ΔΣ.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) μέλη του, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας τάχθηκε ο Πρόεδρος.
8. Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικά για τον σκοπό αυτά τηρούμενα βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τα παριστάμενα μέλη. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται όλες οι απόψεις των παρισταμένων.
9. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδικαίως και αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα.
Επίσης κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται παραιτημένο και αντικαθίσταται αμέσως από τον επιλαχόντα που έχει σειρά, εάν εγγράφως υποβάλει την παραίτησή του ή για οποιοδήποτε λόγο αποβάλει την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου. Η διαπίστωση της αυτοδίκαιας παραίτησης και αντικατάστασης από τον πρώτο επιλαχόντα διενεργείται με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία κωλύεται να μετέχει ο παραιτηθείς.
10. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να παρέχουν στο Σύλλογο επ' αμοιβή εξαρτημένη εργασία ούτε να συνάπτουν με αυτόν συμβάσεις που συνεπάγονται την με οποιοδήποτε τρόπο λήψη αμοιβής από οποιαδήποτε αιτία. Επίσης δεν μπορεί να γίνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όποιος στερήθηκε τα πολιτικό του δικαιώματα αυτοδικαίως ή κατόπιν δικαστικής απόφασης και για άσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.  
Άρθρο 19 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου :
α) Εκπροσωπεί το Σύλλογο μαζί με τον Γενικό Γραμματέα δικαστικά και εξώδικα σε ό,τι αφορά τις σχέσεις του με τρίτα πρόσωπα νομικά ή φυσικά ή με οποιαδήποτε Αρχή.
β) Συμβάλλεται εξ ονόματος του Συλλόγου μετά από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, προεδρεύει των συνεδριάσεων, επιμελείται για την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής, το γραμμάτια εισπράξεων, τον ισολογισμό, τον προϋπολογισμό και απολογισμό του Συλλόγου.
2. Τον Πρόεδρο όταν λείπει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
3. Σε περίπτωση παραίτησης ή με οποιοδήποτε λόγο αποχώρησης του Προέδρου τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος, με μέριμνα του οποίου διενεργείται εκλογή μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από προηγούμενη συμπλήρωση του αριθμού αυτών, για την ανάδειξη του Προέδρου.
Άρθρο 20 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
1. Ο Γενικός Γραμματέας :
α) Προΐσταται και διευθύνει τα γραφεία του Συλλόγου.
β) Μεριμνά μαζί με τον Πρόεδρο για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
γ) Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο και τα χρηματικό εντάλματα.
δ) Τηρεί τα μητρώα, το αρχείο, τα βιβλία και τα έγγραφα καθώς και τη σφραγίδα του Συλλόγου και επιμελείται της υπογραφής τους.
ε) Διεξάγει την αλληλογραφία του Συλλόγου.
2. Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας.

Άρθρο 21 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ο Ειδικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικό των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
Ο Ταμίας εισπράττει με ενυπόγραφες διπλότυπες αποδείξεις, που φέρουν την σφραγίδα του Συλλόγου, τις εισφορές των μελών και γενικά όλα τα έσοδα του Συλλόγου. Φυλάσσει τα χρήματα του Συλλόγου με ευθύνη του και καταθέτει αυτά σε Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο εφόσον το ποσό υπερβαίνει τα χίλια (1.000,00) ευρώ σε λογαριασμό όψεως ή ταμιευτηρίου ή όπως αλλιώς αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ενεργεί κάθε πληρωμή με εντάλματα που εκδίδονται, μετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα εντάλματα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και να φέρουν τη σφραγίδα του Συλλόγου. Τον Ταμία, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, αντικαθιστά ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από τον ίδιο.

Άρθρο 23 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Κατά τη διενέργεια αρχαιρεσιών προς ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου εκλέγεται επίσης και τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή για το ίδιο με το Διοικητικό Συμβούλιο διάστημα.
2. Η Ελεγκτική Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος μέλους της και εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα. Ελέγχει με τη δέουσα προσοχή και λεπτότητα τη διαχείριση του Ταμείου του Συλλόγου και τηρεί πρακτικά που εγγράφονται στο οικείο βιβλίο της. Τη σχετική έκθεση υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
1. Απαγορεύεται η εκλογή του ιδίου προσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και στην Ελεγκτική Επιτροπή.
2. Ο Σύλλογος από τη διάλυσή του και έπειτα τελεί αυτοδικαίως σε εκκαθάριση. Η περιουσία και το αρχείο του Συλλόγου περιέρχεται όπου η Γενική Συνέλευση αποφασίσει.
3. Μετά τη διάλυση του Συλλόγου απαγορεύεται η διανομή της περιουσίας του στα μέλη του.
Άρθρο 25 ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Ο Σύλλογος έχει επίσημη σφραγίδα κυκλική που περιλαμβάνει τον τίτλο του και στο μέσον το έτος ίδρυσής του.
Άρθρο 26 ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Από το Σύλλογο τηρούνται τα εξής βιβλία :
1. Μητρώο μελών και βιβλίο δωρεών.
2. Πρωτόκολλο και Αρχείο εισερχομένων εγγράφων με τους σχετικούς φακέλους.
3. Βιβλίο πρακτικών και αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων.
4. Βιβλίο πρακτικών και αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Βιβλίο Ταμείου, γραμμάτια είσπραξης και εντάλματα πληρωμής.
6. Βιβλίο απολογισμών και ισολογισμών.
7. Προαιρετικά κάθε άλλο βιβλίο που κρίνεται σκόπιμο κατά τις αρχές της Λογιστικής.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 27
Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται σύμφωνα με τις περί Σωματείων κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 28
Το παρόν καταστατικά αποτελούμενο από είκοσι οκτώ (28) άρθρα συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ' άρθρο και στο σύνολό του από την Γενική Συνέλευση των μελών του, που συγκροτήθηκε την Τρίτη 29/4/2014 στην Αθήνα στο αμφιθέατρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, Τοσίτσα 1.
που συγκροτήθηκε την 8-3-2007 στην Αθήνα, στην αίθουσα Απόλλων του ξενοδοχείου Τιτάνια, επί της οδού Πανεπιστημίου, αριθμ. 5
2. Το αρχικό καταστατικό του Συλλόγου αποτελούμενο από είκοσι εννέα (29) άρθρα συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ' άρθρο και στο σύνολό του από την πρώτη συνέλευση των ιδρυτών του Συλλόγου, που συγκροτήθηκε την 18η Σεπτεμβρίου 1975 στην Αθήνα και στην αίθουσα Συσκέψεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών (Αριστείδου 14) υπεγράφη δε αυθημερόν από όλα τα ιδρυτικά του μέλη. Εγκρίθηκε δυνάμει της υπ' αριθμόν 3386/25-11-1975 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό 5521 στο βιβλίο των σωματείων στην Αθήνα.


Ο/Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.                                                                               Ο/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου